Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Kızıl Y, Yılmaz M, Asal K, Bayramoğlu İ, Ural A. İnfratemporal Fossanın İlkel Nöroektodermal Tümörü. 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı, s:180, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

2. Kızıl Y, Ceylan A, Köybaşıoğlu K, Asal K, Cafer S, İnal E, Ural A. Glomus Tümörleri: Klinik Yaklaşımımız. 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı, s:38, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

3. Ceylan A, İleri F, Kızıl Y, Uslu S, Yılmaz M, Asal K, Ural A. Sfenokoanal polipin endoskopik cerrahisi. 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı, s:178, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

4. Aydil A, Ekinci E, Köybaşıoğlu A, Kızıl Y. Hyoid insersiyo tendinosis: Klinikopatolojik korelasyon. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:142, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

5. Köybaşıoğlu A, Baysal E, Poyraz A, Köybaşıoğlu F, Kızıl Y, Ataoğlu Ö. Aksesuar Parotis Bezi Tümörleri. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:44, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

6. Dinç E, Alper Ceylan A, Aydil A, Uygur KK, Kızıl Y, Bayramoğlu İ, Göksu N, Kemaloğlu YK, Özbilen S. Kolesteatom Cerrahisinde Kemikçik Zincirin Durumu ve Ossiküloplasti Tercihlerimiz. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:146, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

7. Keseroğlu K, Kızıl Y, Aydil U, Yılmaz M, Ceylan A, İnal E. Parotis ve Submandibuler Bez Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Histopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:110, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

8. Çelenk F, Kızıl Y, Ceylan A, Aydil U, Yılmaz M, İleri F, Köybaşıoğlu K. Paranazal Sinüs Tümörleri: Klinik Tecrübemiz. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:46, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

9. Akyıldız İ, Uslu SS, Kızıl Y, Ceylan A, İleri F. Açık ve Kapalı Teknik Septoplastini Cerrahi Uygulamalardaki Yeri. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:107, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

10. Kızıl Y, Yılmaz M, Aydil U, Erdem Ö, Bayazıt Y, Ceylan A. Çocuk hastada parotis bezi yerleşimli fasiyal schwannoma. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:123, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

11. Uslu SS, Kızıl Y, Aydil U, Köybaşıoğlu K, İleri F, İnal E. Damak Tümörlerinde Klinik Yaklaşımımız. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:12, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

12. Yüksel A, Kızıl Y, Dinç E, İnal E, Köybaşıoğlu A, Tutar H. Primer Mandibula Tümörleri. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:73, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

13. Uslu SS, Köybaşıoğlu A, Kızıl Y, Tatlı H, Akyıldız İ, Aydil U. Sfenoetmoid Bölgeye Ranal Hücreli Karsinom Metastazı. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:74, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

14. Aydil U, İşeri E, Kızıl Y, Bodur S, Ceylan A, Uslu S. Pediatrik Hastalarda Üst Havayolu Problemleri ve Primer Enurezis Noktuma İlişkisi: İki Yönlü çalışma. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:63-64, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

15. Kızıl Y, Baysal E, Ensari N, Köybaşıoğlu A, lnal E. Tiroglossal Kanal Patolojileri: Klinik Yaklaşımımız. 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:45-46, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

16. Tutar H, Erdamar H, Köybaşıoğlu A, Kızıl Y, Ceylan A, Uslu S. Malign ve benign laringeal patolojilerde doku total safra asidi düzeyi ve malign etiyolojideki rolü. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:123-124, 26-31 Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.

17. Üstün S, Ceylan A, Kızıl Y, Aydil U. Maksiller sinus ostiumuna göç eden dental implant ve transnasal endoskopik yaklaşımla çıkarılması: Olgu sunumu. 7. Türk Rinoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s:58, 19-22 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye.

18. Keseroğlu K, Banoğlu E, Kızıl Y, Aydil U, Gönül İI, Yılmaz M, Ceylan A. Nazal polipozis hastalarında doku eozinofilisi ve serum IL-16 seviyeleri. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:270, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

19. Çelik M, Aydil U, Kızıl Y. Çocuk İstismarına Bağlı İnternal Karotis Arter Trombozu: Atipik Klinik Prezentasyon. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:193, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

20. Köybaşıoğlu A, Çolak M, Akyürek N, Kızıl Y, Aydil U. Olgu Sunumu: Rekürren siyaladenit şeklinde prezente olan ve steroide iyi yanıt veren atipik seyirli parotis bezi lenfoması. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:344, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

21. Bayazıt Y, Karaloğlu F, Aydil U, Kızıl Y. Temporal kemik plazmasitomu: olgu sunumu. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:179, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

22. Ant A, Şahin M, Aydil U, Kızıl Y. Olgu Sunumu: Boyun Kitlesi Şeklinde Prezente Olan Nüks Kolesteatom. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:197, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

23. Aydil U, Kızıl Y, Bakkal FK, Köybaşıoğlu A, Uslu S. Sert damağın primer neoplastik lezyonları. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:343, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

24. İnal E, Cebeci S, Vargöl E, Kızıl Y, Aydil U. Primer Trakeal Lenfoma: Olgu Sunumu. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:351, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

25. Kızıl Y, Aydil U, Cebeci S, Güzeldir OT, İnal E, Bayazıt Y. Tedaviye dirençli boyun tutulumu olan tularemi hastalarının klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:119, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

26. Kızıl Y, Aydil U, Yılmaz M, Ekinci Ö, Güzeldir OT, Savaş VA, Köybaşıoğlu A. Benign görünümlü vokal kord lökoplazilerinin klinik ve histopatolojik özellikleri. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:52, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

27. Aydil U, Kızıl Y, Köybaşıoğlu A, Dilci A, İnal E. Minör Tükrük Bezi Tümörleri: Lokalizasyonları ve Histopatolojik Özellikleri. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:35, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

28. Üstün S, Ceylan A, Kızıl Y, Aydil U. Baş boyun Bölgesi Tutulumu Olan iki Hiyalen vasküler Tip Castleman Hastalığı Olgusu. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, s:353, 26-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

29. Tutar H, Aydil U, Bakkal FK, Ceylan A, Kızıl Y, Yılmaz Y, Köybaşıoğlu A. Tiroid Cerrahisi Deneyimlerimiz. 34. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, P-360, 10-14 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.

30. Karaloğlu F, Göksu, Bayramoğlu İ, Bayazıt YA, Kızıl Y, Tutar H. Hipoglossofasyal uç uca anastomozda 28 yıllık tecrübemiz. 34. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri, P-090, 10-14 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.